Rättsområden

Vi är verksamma inom bland annat följande rättsområden.

Fastighetsrätt

Vi arbetar i vid bemärkelse med fastighetsrättsliga frågor, alltifrån köprättsliga frågor till intrångsersättning vid expropriation, och vi biträder såväl privatpersoner som företag. 

Entreprenadrätt

Inom entreprenadrätten biträder vi både privatpersoner och företag i frågor som rör alltifrån kontraktsskrivning till tvister. 

Försäkring- och skadeståndsrätt

Vi biträder klienter i frågor som exempelvis rör personskadereglering och andra skadeståndsrättsliga ärenden. 

Köp- och avtalsrätt

Har du råkat i tvist som grundar sig i avtalsbrott? Vi biträder klienter i tvister av skilda slag som grundas på köp- eller avtalsrättsliga konflikter. 

Familjerätt

Vi hjälper klienter med att upprätta olika handlingar inom det familjerättsliga området till exempel testamente, gåvobrev och äktenskapsförord. Vi företräder även klienter i ärenden som exempelvis rör vårdnad om barn, arv eller bodelning mellan makar. Advokat Rolf Glimstedt och biträdande jurist Charlotte Glimstedt Hellqvist åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman. 

Brottmål

Är du misstänkt för brott eller har du blivit utsatt för brott? Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmålsprocesser. För de fall en misstänkt person inte har rätt till en offentlig försvarare har han eller hon rätt att anlita en privat försvarare och vi åtar oss även den typen av uppdrag. 

Socialrätt

Socialrättsliga mål, t.ex. vård enligt LVU eller LVM, handläggs vid förvaltningsdomstol och vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i dessa processer.