Kontakt

För mer information eller vid frågor och funderingar, kontakta oss på:

Södra Hamngatan 23
411 14 Göteborg

Tel: 031-17 42 60
Fax: 031-13 39 61
E-post: info@advokatfirmanljung.se

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Som advokater regleras vår verksamhet av en rad lagar och regler. De viktigaste reglerna advokater framgår av Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter angående arvode eller andra ekonomiska krav mellan en advokat och dennes klient finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (som är en nämnd för alternativ tvistlösning och som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå).

Kontakt:
Box 273 21
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Läs mer:
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden